Manteision Detholiad Garlleg

Mae garlleg yn gyfoethog mewn cyfansoddion sy'n cynnwys sylffwr, y dangoswyd eu bod yn arddangos eiddo sy'n hybu iechyd ac yn atal clefydau mewn sawl astudiaeth in vitro ac in vivo. dyfyniad garlic Mae'r priodweddau hyn yn cynnwys effeithiau gwrthocsidiol, gwrthlidiol a gostwng lipidau, fel yn ogystal â gweithgareddau gwrthfeirysol ac antineoplastig.Dangoswyd hefyd ei fod yn gostwng pwysedd gwaed a lefelau colesterol.

Dangoswyd bod allicin, ajoene, a thiocyanates yn atal synthesis ffactorau ffyrnigrwydd mewn bacteria gram-bositif (epidermidis dyfyniad S.garlic) a bacteria gram-negyddol (P. aeruginosa PAO1).Yn ogystal, canfuwyd bod detholiad garlleg yn atal ffurfio biofilm ac ymlyniad mewn straeniau epidermidis S. a lleihau ffyrnigrwydd bacteriol mewn straeniau P. aeruginosa PAO1 trwy rwystro'r system synhwyro cworwm (QS) sy'n rheoli'r ffactorau ffyrnigrwydd hyn.

Mae ymchwil wedi dangos y gall atodiad dyddiol o echdyniad garlleg oed (AGE) helpu i ostwng lefelau colesterol, yn enwedig mewn pobl sydd dros bwysau neu sydd â detholiad diabetes.garlic Mewn un astudiaeth, profodd y rhai a gymerodd AGE am 6 wythnos ostyngiad mewn lefelau triglyserid a lefelau colesterol HDL gwell.Fe wnaeth AGE hefyd leihau briwiau atherosglerotig yn rhydwelïau cleifion ag atherosglerosis, yn ôl astudiaeth 2004 a gyhoeddwyd yn y Journal of Nutritional Biochemistry.

Gall y cyfansoddion organosulffwr yn AGE atal firysau rhag mynd i mewn i'n celloedd ac atgynhyrchu, yn ôl adolygiad 2020 a gyhoeddwyd yn Trends in Food Science & Technology.garlic extract Mewn gwirionedd, canfu'r ymchwilwyr y gall atchwanegiadau AGE atal annwyd a ffliw trwy roi hwb i'n systemau imiwnedd .

Yn achos canser, mae ymchwil wedi dangos y gall yr allyl sylffid a deilyl desylffwrid (DADS) mewn AGE atal twf tiwmor ac atal angiogenesis, proses lle mae tiwmorau ymledol yn datblygu pibellau gwaed newydd i danio eu twf cyflym. Mae dyfyniad garlleg DADS hefyd wedi dangoswyd ei fod yn ysgogi ensymau dadwenwyno Cam II mewn celloedd canser y fron.

Mantais iechyd arall AGE yw ei allu i gynyddu ymwrthedd straen ocsideiddiol celloedd yr afu dynol, yn ôl astudiaeth 2014 a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn “Nutrients.”Yn ogystal, profwyd ei fod yn atal braster rhag cronni ac yn gwella swyddogaeth mitocondria'r afu.

Yn olaf, dangoswyd bod AGE yn gwella perfformiad athletaidd mewn bodau dynol trwy gynyddu faint o egni y mae ein cyrff yn ei gynhyrchu.Cyflawnir hyn trwy leihau mynegiant genynnau sy'n rheoleiddio synthesis asid brasterog a gwella thermogenesis, sydd yn y pen draw yn arwain at fwy o allu ymarfer corff.

Credir hefyd bod yr isothiocyanadau sulforaphane ac allyl yn AGE yn amddiffyn rhag osteoarthritis trwy leihau dadansoddiad esgyrn.Mae hyn oherwydd bod sulforaphane a LYS yn rhwystro'r ensym glucosidase, sy'n gyfrifol am dorri meinwe gyswllt i lawr.Mae hyn, yn ei dro, yn lleihau datblygiad cemegau llidiol sy'n achosi poen ac anystwythder yn y cymalau.Yn ogystal, gall LYS hefyd helpu i gryfhau esgyrn trwy hyrwyddo cynhyrchu colagen ac atal dirywiad strwythur esgyrn.Yn olaf, gall LYS hefyd wella llif y gwaed i'r cymal.Mae hyn yn bwysig er mwyn atal neu ohirio dechrau osteoarthritis.Mae hyn oherwydd bod osteoarthritis yn cael ei nodweddu gan lid cynyddol yn y cymalau.Mae hyn oherwydd bod sylweddau llidiol fel cytocinau a prostaglandinau yn gallu ymyrryd â gweithrediad arferol y cymalau.


Amser postio: Ebrill-08-2024